Patroni

Kategoria: Analizy

O niewpuszczeniu przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich na pogranicze białoruskie i odpowiedzi Komendanta Głównego Policji

Udzielanie pomocy humanitarnej jako zachowanie (pierwotnie) legalne

Zatrzymanie (pozbawienie wolności) cudzoziemców przez Straż Graniczną [1]

Uprawnienia straży granicznej, Sił Zbrojnych (w tym Wojsk Obrony Terytorialnej), Żandarmerii Wojskowej, Policji ingerujące w prawa i wolności obywatelskie w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Realne środki ochrony uprawnień i bezpieczeństwa imigranta na pograniczu białoruskim z perspektywy ustawy o cudzoziemcach, ustawy o ochronie cudzoziemców i aktów prawa międzynarodowego

Znamię modalne przemocy, podstępu i współdziałania na przykładzie art. 264 § 2 Kodeksu karnego

Prowadzenie posiedzeń w przedmiocie rozpoznania wniosków Straży Granicznej o środki detencyjne wobec cudzoziemców (praktyczne wskazówki)

Stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przekraczających granicę

Odpowiedzialność karna za nielegalne przekraczanie granicy państwowej (w perspektywie pomocy humanitarnej)

Sąd rodzinny wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej (zarys metodyki)

Przekroczenie granicy i pobyt na terytorium Polski imigrantów w warunkach stanu wyższej konieczności

Obowiązek wykonania rozkazu i niewykonanie rozkazu oraz ich prawnokarne konsekwencje

Prawo do ustanowienia obrońcy i pełnomocnika z urzędu dla cudzoziemca

Pozbawienie wolności migrantów

Odpowiedzialność karna za przestępstwa popełniane w związku ze stosowaniem push-back’ów

Odpowiedzialność karna za pobyt i przemieszczanie się w strefie zakazu przemieszczania (w perspektywie pomocy humanitarnej)

Odpowiedzialność karna za niszczenie urządzeń granicznych (w perspektywie pomocy humanitarnej)

Czasowy zakaz przebywania w strefie nadgranicznej a kryzys humanitarny

Konsekwencje braku legalności stanu wyjątkowego dla orzekania kar za wykroczenia i nakładania mandatów za naruszenia rygorów tego stanu (na przykładzie zakazu przebywania na obszarze stanu wyjątkowego)

Konsekwencje braku legalności stanu wyjątkowego dla orzekania kar za wykroczenia i nakładania mandatów za naruszenia rygorów tego stanu (zagadnienia ogólne)

Dopuszczalność przeszukiwania, pozbawiania mienia, ograniczania kontaktów i zatrzymywania imigrantów w kontekście uprawnień osób kontrolowanych

Cudzoziemiec jako ofiara przestępstwa w polskim procesie karnym (prawa i obowiązki)

Cudzoziemiec jako sprawca przestępstwa w polskim procesie karnym (prawa i obowiązki)