Patroni

Q&A

Prawo na granicy: pytania i odpowiedzi

Uwagi ogólne dotyczące pytań i odpowiedzi

Czy ustawa zabraniająca przebywania w patostrefie jest zgodna z Konstytucją?

Czy mamy prawo fotografować/nagrywać funkcjonariuszy działających w strefie?

Prawo na granicy. Prawne aspekty kryzysu migracyjnego w Polsce. Analizy

Przepisy dotyczące sytuacji na granicy w Polsce

Ustawa o ochronie granicy

Pobierz plik

Ustawa o cudzoziemcach

Pobierz plik

Ustawa o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pobierz plik

Orzecznictwo

Postanowienie Komendanta Straży Granicznej zakazujące stosowania procedury push-back wobec osób które chociażby niewerbalnie zadeklarowały chęć skorzystania z ochrony międzynarodowej

Pobierz plik

Postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w stwierdzające niezasadność, nielegalność i nieprawidłowość zatrzymania cudzoziemców dokonanego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (na pograniczu białoruskim) – dotyczy procedury push-back

Pobierz plik

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2022 r., I KK 171/21 (sprzeczność rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego z ustawą i Konstytucją RP)

Pobierz plik
Ważne kontakty

Uzyskaj pomoc prawną, poinformuj

Rzecznik Praw Obywatelskich

800 676 676 biurorzecznika@brpo.gov.p

Fundacja Ocalenie

22 828 04 50 cpc@cpc.org.pl

Naczelna Rada Adwokacka

22 505 25 01 nra@nra.pl

Przydatne formularze i informacje

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej

Pobierz plik

Postanowienie o odmowie przedłużenia pobytu w ośrodku 1

Pobierz plik

Postanowienie o odmowie przedłużenia pobytu w ośrodku 2

Pobierz plik

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentów

Pobierz plik

Wniosek o przedłużenie wizy krajowej

Pobierz plik

Wniosek o udostepnienie danych z wykazu

Pobierz plik

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen

Pobierz plik

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

Pobierz plik

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

Pobierz plik

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podroży dla cudzoziemca

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego polskiego dokumentu podroży cudzoziemca

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu zgoda na pobyt tolerowany

Pobierz plik

Wniosek o wydanie lub wymianę nowego dokumentu podroży przewidzianego w konwencji Genewskiej

Pobierz plik

Przydatne linki

Pobierz plik